کد آهنگ پیشواز ایرانسل یه هفته بارونه مهدی مقدم

دسته بندی : آهنگ پیشواز,مهدی مقدم | تاریخ انتشار : 5 سپتامبر 2014 | بازديد : 378 بازدید بار

کد آهنگ پیشواز یه هفته بارونه مهدی مقدم 

کد آهنگ پیشواز ایرانسل ” یه هفته بارونه ” اثری از ” مهدی مقدم ”

عرضه کننده: نجم      رده : پاپ

پخش آنلاین آهنگ « یه هفته بارونه » مهدی مقدم + متن آهنگ

♫♫ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑارونه
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﻪ ﺩﯾﻮﻧﻪ
ﺷﺒاﯼ ﺩﻝ ﺗﻨﮕی ﻋﮑﺴاﯼ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ
ﮔﺮﻡ ﻫﻮﺍ ﺑیﺮﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﺗاﺑﺴﺘﻮﻧﻪ
ﺍﻣا ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻧﮕاﺭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ

کد آهنگ پیشواز ایرانسل یه هفته بارونه مهدی مقدم

ماهانه ۵۰۰تومان 

کد آهنگ پیشواز :۵۹۱۵۰۰

فعال سازی با ارسال کد مورد نظر به ۷۵۷۵


متن آهنگ پیشواز یه هفته بارونه مهدی مقدم 

♫♫ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑارونه
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﻪ ﺩﯾﻮﻧﻪ
ﺷﺒاﯼ ﺩﻝ ﺗﻨﮕی ﻋﮑﺴاﯼ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ
ﮔﺮﻡ ﻫﻮﺍ ﺑیﺮﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﺗاﺑﺴﺘﻮﻧﻪ
ﺍﻣا ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻧﮕاﺭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻥﯼﺳﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺷﺒاﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕی
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ، ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﻧﻪ ﺍﺗﻔاﻗی ﻧیﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕیﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﺑاﺯﻡ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﻪ
ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻧیﺴﺘﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﮕاﺭ
ﺑی ﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺁﺳﻮﻧﻪ ، ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺷﺒاﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕی
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ، ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ

♫♫ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑارونه
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﻪ ﺩﯾﻮﻧﻪ
ﺷﺒاﯼ ﺩﻝ ﺗﻨﮕی ﻋﮑﺴاﯼ ﻭﺍﺭﻭﻧﻪ
ﮔﺮﻡ ﻫﻮﺍ ﺑیﺮﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﺗاﺑﺴﺘﻮﻧﻪ
ﺍﻣا ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩﻩ ﺍﻧﮕاﺭ ﺯﻣﺴﺘﻮﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻥﯼﺳﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺷﺒاﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕی
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ، ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﻧﻪ ﺍﺗﻔاﻗی ﻧیﺴﺖ ﺩﻟﺘﻨﮕیﻪ ﺍﻣﺸﺐ
ﺑاﺯﻡ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﻪ
ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﻧیﺴﺘﺶ ﺗﻨﮕﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻧﮕاﺭ
ﺑی ﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﺁﺳﻮﻧﻪ ، ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﻫیﺸﮑی ﻧﻤی ﺩﻭﻧﻪ
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺗﻮ ﻧیﺴﺘی ﺗﻮ ﺩﻧیا
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺷﺒاﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕی
ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ﺍﯾﻨﻪ کﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ ، ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻪ

لینک کوتاه مطلب :
نظر خود را بنویسید

نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !
  • طراحی و توسعه : وین تم
    تمامی حقوق متعلق به کد آهنگ پیشواز ایرانسل بوده و هرگونه کپی برداری ، پیگرد قانونی دارد.